Protokół I / 2015

Nr aktu: 
Protokół I / 2015
Data posiedzenia: 
czwartek, 28 Maj, 2015

PROTOKÓŁ NR I /2015

z posiedzenia plenarnego  Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka Dnia 28 maja  2015 r.

Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka  zebrała się na posiedzeniu plenarnym w siedzibie przy ul. Marynarskiej
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 18:00
Przewodnicząca Rady Pani Elżbieta Flis rozpoczęła posiedzenie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.
Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad członkom Rady :

1. Złożenie ślubowania
2. Stwierdzenie kworum
3. Zatwierdzenie planu zebrania
4. Uchwała 1/05/15 Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w sprawie upoważnienia dla Zarządu Rady Osiedla .
5. Uchwała 2/05/15 Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w sprawie upoważnienia finansowego dla Zarządu Rady Osiedla
6.  Uchwała 3/05/15 Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w sprawie powiadomień członków Rady Osiedla o zebraniach poprzez sms.
7. Uchwała 4/05/15 Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka o wyrażenie zgody na nagrywanie posiedzeń .
8 . Pismo do Prezydenta Miasta z wiadomością do Komisji Rady Miasta złożone 18.05.2015
9. Powołanie Komisji społecznej i bezpieczeństwa
10. Powołanie Komisji ds. sportu i rekreacji
11. Podjęcie decyzji o dacie pikniku na osiedlu.
12. Dyskusja i składanie propozycji nad wnioskami do Budżetu Miasta na rok 2016
13. Lista osób na dyżury . Dyżury będą się odbywać w miesiącach od lutego do listopada w domku na boisku przy ul . Marynarskiej , grudzień -styczeń w siedzibie na ul. Gdańskiej
14 . Dyskusja .
 

Ad.1
Złożenie ślubowania przez Panią Anne Waleszczuk
Ad.2 Stwierdzenie kworum
Ad.3 Plan zatwierdzony jednogłośnie 
 

Ad.4 Uchwała 1/05/15
10 głosów za
0 przeciw
2 wstrzymujących  się

Ad.5
Uchwała 2/05/15
9 głosów za uchwałą
0 przeciw
3 wstrzymujących  się

Ad.6
Uchwała 3/05/15
12 głosów za
0 przeciw
0 wstrzymujących  się

Ad.7  18:11 – doszła Pani G.Puchalska / 13 osb. upoważnionych do głosowania
Uchwała 4/05/15
12 głosów za
1 przeciw
0 wstrzymujących  się

Ad.8
Odczytanie pisma do Prezydenta z wiadomością do komisji Rady Miasta z dnia 18.05.2015
Odczytanie Interpelacji dot. dzierżaw na Wyspie Puckiej złożonej przez p. Joannę Bródkę
Odczytanie odpowiedzi od Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina  Mariusza Kądziołka na złożoną interpelację przez p. Joannę Bródkę .
Odczytanie pisma z WGMu dot. podwyżek czynszu dzierżawnego

Ad.9
Powołanie Komisji społecznej i bezpieczeństwa

1. Barbara Jaworska

2. A. Waleszczuk

3. B. Topolewski

4. A. Kropopek – przewodnicząca

5. G. Puchalska

Ad.10
Powołanie Komisji ds. sportu i rekreacji

1. I. Janczak

2. M. Dziuban

3. K. Kleinowska

4. A. Łupińska – przewodnicząca

5. B. Gołda-Kobylczak

6. M. Goljan
Ad.11
Podjęcie decyzji o dacie pikniku połączonego z dniem dziecka , który ze względu na wybory został przesunięty na 3 sobotę  sierpnia 2015

Ad.12
Złożono 3 wnioski do Budżetu Miasta na 2016 rok
1. Budowa chodnika do boiska przy ul.Marynarskiej

2. Budowa chodnika od mostu kolejowego ul Kanał Parnicki

3. Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastruktura przy tych wiatach .

Ad.13

Ustalono listę osób na dyżury które będą odbywać się w pierwszy wtorek miesiąca  od lutego do listopada w domku na ul. Marynarskiej , grudzień- styczeń w siedzibie przy ul. Gdańskiej . Lista dyżurów jest załącznikiem do protokołu , zostanie zamieszczona na stronie internetowej jak również na domku przy ul. Marynarskiej .

Ad.14
a) Podczas dyskusji podjęto decyzję o zawiadomieniu mieszkańców Wyspy Puckiej , którzy otrzymali pisma  o zmianach wysokości opłat czynszu dzierżawnego aby zgłaszali się do sklepu celem podpisania się pod treścią pisma skierowanego do ZBiLK dział dzierżaw .
b) Napisanie pełnomocnictwa do reprezentowania mieszkańców  przez Radę Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w sprawie podwyżek czynszu dzierżawnego na podstawie zarządzenia 87/15 z dn. 4.03

Protokół sporządziła : Izabela Janczak